Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan keçilərin buynuzlarının yandırılması.

Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan keçilərin buynuzlarının yandırılması.
Sürü idarəetməsinin asan olması və sürü içərisində keçilərin bir-birinə xəsarət yetirməməsi üçün Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan keçilərdə buynuzsuzlaşdırma tədbirləri görülür. Buynuzsuzlaşdırma əsasən südlük istiqamətli keçilərdə aparılır.
Oğlaqlar doğulduqdan sonra 3-4 gün ərzində kimyəvi üsulla buynuzsuzlaşdırılır. Bunun üçün natrium və kalium hidroksid kimi maddələrdən istifadə olunur.
Buynuzları çıxmış oğlaqlarda termiki üsulla buynuzsuzlaşdırma aparılır. Bunun üçün isə termokuatordan və başqa alətlərdən istifadə edilir.
Təsərrüfatdakı ana keçilərdə isə buynuzsuzlaşdırma mexaniki üsulla aparılır. Bunun üçün buynuz trosundan, xüsusi rezin sıxıcıdan və buynuz kəlbətinindən istifadə olunur.

Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan keçilərin buynuzlarının yandırılması.Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan keçilərin buynuzlarının yandırılması.Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan keçilərin buynuzlarının yandırılması.Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan keçilərin buynuzlarının yandırılması.Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan keçilərin buynuzlarının yandırılması.Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan keçilərin buynuzlarının yandırılması.