"Aqrar sahədə elmi araşdırmalar" jurnalının növbəti sayı üçün məqalələrin qəbuluna başlanılıb

"Aqrar sahədə elmi araşdırmalar" jurnalının növbəti sayı üçün məqalələrin qəbuluna başlanılıb

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu "Aqrar sahədə elmi araşdırmalar" jurnalının 2024-cü ildəki ikinci buraxılışı üçün məqalələrin qəbuluna başlayır.


MƏQALƏLƏRƏ TƏLƏBLƏR
1. Məqalədə başlıq (UOT kodu, 10-12 sözdən çox olmamaqla məqalənin adı, müəllif(lər)in adı, ata adı, soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı, işlədiyi təşkilatın adı, vəzifəsi və elektron poçt ünvanı ardıcıllıqla göstərilir).
2. Məqalə aşağıdakı strukturda yazılmalıdır:
- xülasə (150-200 sözdən ibarət),
- açar sözlər (ən az 8-10 söz),
- giriş (tədqiq olunan mövzunun aktuallığı, öyrənilmə səviyyəsi, tədqiqatın hipotezası, araşdırmanın məqsədi göstərilir),
- tədqiqatın aparılma metodikası,
- problemin təhlili (eksperimental hissə),
- nəticə (araşdırma nəticəsində hazırlanmış təkliflər varsa, onlar da verilməklə)
- mətndə istinadlar göstərilməklə istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı.
3. Ədəbiyyat siyahısı çap olunduqları dillərdə əlifba sırası ilə, ardıcıl nömrələnərək göstərilməlidir. Elmi məqalədə son 10 ildə çap olunan əsərlərə istinad olunmalıdır. Ədəbiyyat sayı 10-dan az olmamalıdır. Əgər istinad kimi veb səhifədən istifadə edilibsə, səhifənin adı ilə yanaşı link də qeyd edilməlidir.
4. Məqalələrin həcmi 10-12 standart səhifədən artıq olmamalıdır. Mətni WORD proqramında, 1,15 intervalda, Times New Roman-12 ölçülü şriftlə yazılmalıdır. Məqalələrin formatı A4 formatında (210x297 mm - ölçüsündə) olmalı, kənar məsafələr: yuxarıdan 20 mm, asağıdan 20 mm, sol tərəf 30 mm, sağ tərəf 15 mm olmalıdır.
5. Məqalələr dörd dildə - azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində təqdim oluna bilər.
6. Bütün kəmiyyətlərin ölçüləri Beynəlxalq Ölçülər Sistemində (BS) verilməlidir. Düsturlar və işarələr “Equation” redaktorunda yığılmalı, qrafiklər isə qrafik redaktorlardan birində işlənmiş şəkildə təqdim edilməlidir. Mətndə və cədvəllərdə uyğun ölçü vahidləri eyni olmalıdır. Cədvəllərin başlıqları və sıra nömrələri olmalıdır. Məqalənin mətnindəki cədvəllərə istinadlar mütləqdir.
7. Məqalənin sonunda (ədəbiyyat siyahısından sonra) yazıldığı dildən əlavə, digər iki dildə xülasə və açar sözlər verilməli, xülasələrdə, həmçinin mövzu, müəllif(lər)in adı, ata adı, soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı, işlədiyi təşkilatın adı, vəzifəsi və elektron poçt ünvanı göstərilməlidir.
8. Redaksiya Şurasının qərarı ilə redaksiya heyəti bütün məqalələri plagiat üzrə yoxlayır. Məqalə jurnalın redaksiya heyəti tərəfindən verilən müsbət rəydən sonra çap olunur.
9. Jurnalın bir nömrəsində müəllif(lər)in bir məqaləsinin dərc edilməsi arzuolunandır.
10. Bu tələblərə cavab verməyən məqalələr dərc edilmir və nəşr edilməmiş məqalələrin əlyazmaları geri qaytarılmır.

Məqalələrinizi journalsriah@gmail.com e-poçt ünvanına göndərə bilərsiniz. Məqalələrin qəbulu üçün son tarix 30 iyun 2024-cü ildir.

MAKALE YAZIM KURALLARI
1. Makalenin başlığı (EOS kodu, en fazla 10-12 sözden oluşan makale adı, sonra sırayla yazar(lar)ın adı, soyadı, baba adı, akademik derece ve bilimsel unvanı, kuruluşun adı, pozisyonu ve e-posta adresi).
2. Makale aşağıdaki yapıda yazılmalıdır:
- özet (150-200 kelimeden oluşan),
- anahtar kelimeler (en az 8-10 kelime),
- giriş (araştırma konusunun alaka düzeyini, çalışma düzeyini, araştırmanın hipotezini, araştırmanın amacını gösterir),
- araştırma metodolojisi,
- problem analizi (deneysel kısım),
- sonuç (araştırma sonucunda hazırlanmış öneriler varsa bunlar da dahil),
- metnin içinde gösterilmekle birlikte metinde kullanılan kaynakların listesi.
3. Literatürler yayınlandıkları dillerde alfabetik sıraya göre numaralandırılarak sunulmalıdır. Bilimsel makale, son 10 yılda yayınlanmış eserlere dayanmalıdır. Referans olarak kullanılan literatürlerin sayısı 10'dan az olmamalıdır. Referans olarak bir web sayfası kullanılıyorsa, bağlantı sayfa adıyla birlikte not edilmelidir.
4. Makaleler 10-12 standart sayfayı geçmemelidir. Metin, WORD programında 1.15 satır aralığında, Times New Roman-12 yazı karakteri ile yazılmalıdır. Makaleler A4 formatında (210x297 mm - boyutunda), kenar boşlukları: üstten 20 mm, alttan 20 mm, solda 30 mm, sağdan 15 mm olmalıdır.
5. Makaleler dört dilde gönderilebilir - Azerice, Türkçe, İngilizce ve Rusça.
6. Tüm miktarların boyutları Uluslararası Birimler Sisteminde (BS) belirtilmelidir. Formüller ve semboller “Denklem” (“Equation”) düzenleyicisine yazılmalı ve grafikler grafik düzenleyicilerden birinde sunulmalıdır. Metin ve tablolarda karşılık gelen ölçü birimleri aynı olmalıdır. Tabloların başlıkları ve numaraları gösterilmelidir. Makale metninde tablolara atıf yapılması zorunludur.
7. Makalenin sonunda (kaynak listesinden sonra) yazıldığı dile ek olarak, iki dilde özet ve anahtar kelimeler ve e-posta adresi verilmelidir.
8. Yayın Kurulu kararı ile editör kadrosu tüm makaleleri intihal açısından kontrol eder. Makale, derginin yayın kurulunun olumlu görüşünden sonra yayınlanır.
9. Derginin bir sayısında yzar(lar)ın bir yazısının yayınlanması arzu edilendir.
10. Bu şartları sağlamayan makaleler yayımlanmayacak ve yayımlanmayan yazılar iade edilmeyecektir.

Makalelerinizi journalsriah@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Makale gönderimi için son tarih 30 Haziran, 2024'dür.

REQUIREMENTS FOR ARTICLES
1. Title of the article (The Universal Decimal Classification (UDC), the title of the article, no more than 10-12 words, the name of the author (s), patronymic, surname, academic degree and scientific title, the name of the organization, position and e-mail address must be shown in sequence).
2. The structure of the article must comply:
- summary (entails 150-200 words),
- key words (minimum 8-10 words),
- introduction (actuality of the topic, level of study, hypothesis of the research, the aim of investigation),
- material and methods of research,
- problem solution (experimental part),
- conclusion (by showing proposals if have those as a result of the research),
- references at the text with the list of bibliography.
3. References should be presented in alphabetical order in the languages in which they are published, numbered sequentially. The scientific article should refer to the works published in the last 10 years. Number of references should not be less than 10. If a web page is used as a reference, the link should be noted along with the page name.
4. Articles should not exceed 10-12 standard pages. The text should be written in WORD program, in 1.15 space, in Times New Roman-12 font. Articles should be in A4 format (210x297 mm - size), margins: 20 mm from the top, 20 mm from the bottom, 30 mm on the left, 15 mm on the right.
5. The articles can be presented in four languages – azerbaijani, turkish, english and russian.
6. Measures of all elements must be given in International System of Units. Formulas and marks must be made in “Equation” editor, graphs must be presented by making it in one of graphic editors. Unit of measurements must be the same at the text and table. Tables must have titles and numbers. It is mandatory to reference to tables at the article.
7. At the end of article (after references), summary and key words must be given in two more foreign languages as well as topic, author’s name, middle name, surname, academic degree and academic title, full name of the institution and position and email address in summary.
8. Editorial office checks all articles in order to avoid plagiarism by decision of Editorial Board. The article is published after confirmation of editorial office.
9. It is desirable to have an article of the author(s) published in one issue of the journal.
10. Articles that do not meet these requirements will not be published and manuscripts of unpublished articles will not be returned.

You can send your articles to journalsriah@gmail.com. The deadline for submission of articles is June 30, 2024.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
1. Название статьи (Универсальная десятичная классификация (УДК), название статьи, не более 10-12 слов, имя автора (авторов), отчество, фамилия, ученая степень и ученое звание, название организации, должность и адрес электронной почты должны быть указаны последовательно).
2. Структура статьи должна соответствовать:
- резюме (предполагает 150-200 слов),
- ключевые слова (минимум 8-10 слов),
- введение (актуальность темы, уровень изученности, гипотеза исследования, цель исследования),
- материал и методы исследования,
- решение задачи (экспериментальная часть),
- заключение (с указанием предложений, если таковые имеются в результате исследования),
- ссылки в тексте со списком литературы
3. Список литературы должен быть представлен в алфавитном порядке на языках, на которых он опубликован, с последовательной нумерацией. В научной статье должны быть ссылки на работы, опубликованные за последние 10 лет. Количество ссылок должно быть не менее 10. Если в качестве ссылки используется веб-страница, ссылка должна быть указана вместе с названием страницы.
4. Объем статей не должен превышать 10-12 стандартных страниц. Текст должен быть написан в программе WORD, через 1,15 интервала, шрифтом Times New Roman-12. Статьи должны быть формата А4 (размер 210х297 мм), поля: 20 мм сверху, 20 мм снизу, 30 мм слева, 15 мм справа.
5. Статьи могут быть представлены на четырех языках – азербайджанском, турецком, английском и русском.
6. Размеры всех величин должны быть указаны в Международной системе единиц (СИ). Формулы и символы необходимо набирать в редакторе формул, а графики представлять в одном из графических редакторов. Соответствующие единицы измерения в тексте и таблицах должны быть одинаковыми. Таблицы должны иметь заголовки и номера строк. Ссылки на таблицы в тексте статьи обязательны.
7. В конце статьи (после списка литературы), помимо языка, на котором она написана, должны быть даны аннотация и ключевые слова на двух других языках и адрес электронной почты одного из авторов.
8. По решению редколлегии редакция проверяет все статьи на плагиат. Статья публикуется после положительного заключения редакции журнала.
9. Желательно опубликовать статью автора (авторов) в одном номере журнала.
10. Статьи, не соответствующие этим требованиям, не публикуются, а рукописи неопубликованных статей не возвращаются.

Вы можете присылать свои статьи на адрес journalsriah@gmail.com. Крайний срок подачи статей — 30 июня 2024 г.