HEYVANDARLIĞIN İNKAFINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ

HEYVANDARLIĞIN İNKAFINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2022-ci il 1 iyul tarixli Fərmanı ilə "İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal materialların sitahısı" (xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası uzrə);
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 30 iyun tarixli 251 nömrəli Qərarı ilə "Satışı ƏDV-dən azad olunan heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında istifadə edilən yem və yem əlaqələrinin Siyahısı" təsdiq edilmişdir.
Fərman və Qərar bir daha kənd təsərrüfatına, xüsusi ilə heyvandarlıq sektoruna dövlət dəstəyinin bariz təzahürüdür. Hər iki sənəd ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməklə paralel məhsul istehsalına sərf edilən maya dəyərin aşağı düşməsinə, keyfiyyətli məhsul istehsalına, təsərrüfatların inkişafına səbəb olacaqdır.