“AQRAR SAHƏDƏ ELMİ ARAŞDIRMALAR VƏ HEYVANDARLIQDA İNNOVASİYALAR” JURNALI ÜÇÜN MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBİ QAYDALARI

Tələbləri nəzərdən keçir və yüklə