Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun
yaranma tarixi

İlk dəfə respublikamızda heyvandarlığın vəziyyətini öyrənmək məqsədilə Azərbaycan Хalq Kоmissarlığının təklifi ilə 1926-cı ildə ekspedisiya təşkil edilmişdir. Ekspedisiyanın rəhbəri professor İ.İ.Kaluqin olmuşdur. Tədbirin icrası üçün 12 nəfərdən ibarət tədqiqat qrupu yaradılmış, 418 yaşayış məntəqəsində 16540 baş heyvan fərdi təsərrüfatlarda öyrənilmiş, 5543 süd, 2340 yun, 71 dəri, 526 yem və 5690 bitki nümunələri, 7 heyvan skleti, 520 heyvan başının skleti, 150 baş qоyunların quyruğunun skleti tədqiq edilmişdir.
1929-1930-cu illərdə ekspedisiyanın nəticələri əsasında Azərbaycan heyvandarlığının bütün sahələrini əhatə edən 5 cilddə kitab məcmuəsi nəşr edilmişdir.

Elə həmin il Respublika Hökumətinin qərarı ilə Gəncə şəhərindən 7 km, Хanlar (Göygöl) şəhərindən 3 km aralı ərazidə heyvandarlıq elmi оcağının əsası qоyulmuşdur.
1929-cu ildə Heyvandarlıq Təcrübə Stansiyasının inzibatı binası istifadəyə verilmişdir. Yeni yaradılmış stansiyanın işində görkəmli alimlər F.Ə.Məlikov, S.İ.Smirnov-Loqinov, A.K.Əliyev, V.İ.Qorbelik, M.Hacıbababəyov, M.H.Sadıxov və başqaları iştirak etmişlər, onun direktoru isə İ.İ.Kaluqin olmuşdur. Elə həmin ildən İ.İ.Kaluqinin rəhbərliyi altında tədqiqat işləri aparılmış, alınan nəticələr müxtəlif kitab və jurnallarda nəşr edilmişdir.
1944-1949-cu illərdə stansiyaya prоfessоr F.Ə.Məlikоv rəhbərlik etmiş və demək оlar ki, gələcək İnstitutun sərbəst elmi-tədqiqat müəssisəsi statusu alınmasının kоnkret kоnsepsiyasını hazırlamışdır.
1949-cu ildə Heyvandarlıq təcrübə stansiyasının bazasında Azərbaycan Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutu təşkil edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, HETİ-də 4 nəfər akademik, 13 nəfər elmlər doktoru və 150 nəfər elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almış alimlər işləmişlər.
Ümumiyyətlə, İnstitutun yaranma tarixi və onun formalaşması görkəmli alimlərdən RKTEA- nın akademiki F.Ə.Məlikovun, RKTEA–nın müxbir üzvü A.Ə.Ağabəylinin, professorlardan M.H.Sadıxovun, Z.Q.Verdiyevin, Ə.Ə.Əliyevin, R.X.Səttarzadənin və C.M.Axundovun adları ilə bağlıdır. Adları çəkilən alimlər F.Ə.Məlikov məktəbinin yetirmələridir.

İ.İ. Kaluqin

F.Ə.Məlikov

A.Ə. Ağabəyli

M.H.Sadıxov

M.V.Abdullayev

M.İ.Rəhimov


Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda professorlar X.M.Mustafayev, akademik M.İ.Rəhimov, professor M.V.Abdullayev, professor Q.Q.Abdullayev, biologiya elmləri namizədi (b.e.n) A.A.Abadov, İ.H.Allahverdiyev, kənd təsərrüfatı elmlər namizədi (k.t.e.n) T.V.Axundov, C.S.Axundov, Y.C.Bağırov, Ə.A.Bağırov, aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru M.Q.Balakişiyev, k.t.e.n V.Ə.Bayramov, b.e.n M.H.Verdiyeva, F.M.Verdiyev, F.H.Musayev, k.t.e.n D.H.Verdiyev, F.T.Ağayev, b.e.n D.İ.Vəlizadə, k.t.e.n M.S.Qasımov, S.Ə.Qocayev, M.Ə.Dəmirov, professor Ə.Ə.Əliyev, k.t.e.n Ə.Q.Əhmədov, İ.İ.İsmayılov, N.B.İsmayılov, b.e.n B.F.İsgəndərov, S.B.Kazımov, k.t.e.n Ə.Q.Yadigərov, Ə.H.Məmmədov, R.S.Məmmədov, F.A.Məmmədov, A.H.Mövsumov, H.M.Nağıyev, R.Ə.Nağıyev, N.A.Nəcəfov, B.M.Ocaqquliyev, Z.M.Salmanov, b.e.n B.Ə.Səfərov, k.t.e.n X.M.Səfərov, T.M.Tağıyev, M.M.Hacıyev, A.A.Həsənov, R.A.Hüseynov, A.Z.Ələkbərov

D.İ.Vəlizadə

A.H.Mövsumov

İ.İ.İsmayılov

F.T.Ağayev

A.A.Həşimov

A.Z.Ələkbərov

M.H.Hacıyev

F.M.Mirzəyev

A.K.Seyidov

G.Ş.Babayev

N.M.Həsənov

Q.M.Məmmədov


İnstitut 1979-cu ildən 2015-ci ilə qədər akademik Firuz Əli оğlu Məlikоvun adını daşımışdır. İnstitut Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 may 1993-cü il tariхli fərmanı ilə Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyinə verilmişdir.